نشریه زمین شناسی مهندسی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/19 | 

آدرسی: البرز‌-‌کرج‌-‌خیابان شهید بهشتی‌-‌میدان دانشگاه‌-‌دانشگاه خوارزمی‌-‌نشریه علوم زمین خوارزمی‌-‌کد پستی ۳۷۵۵۱-۳۱۹۷۹

تلفن: ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰- داخلی ۲۶۶۶

ایمیل:    eng.geologykhu.ac.irjegeo۱۳۸۲gmail.com

نام
پست الکترونیکی
تلفنموضوع پرسش 
توضیحات

نشانی مطلب در وبگاه نشریه زمین شناسی مهندسی:
http://jeg.khu.ac.ir/find-1.56.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب