نشریه زمین شناسی مهندسی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشریه زمین‌شناسی مهندسی نشریه علمی- پژوهشی است و مقالاتی در آن چاپ خواهد شد که نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مرتبط با زمین‌شناسی مهندسی، مهندسی محیط زیست، ژئوتکنیک (مکانیک خاک و مکانیک سنگ) و ژئوفیزیک مهندسی در آن گنجانده شده باشد. در نشریه زمین شناسی مهندسی براساس داوری دقیق، مقالات علمی-پژوهشی در تمامی حوزه های زمین شناسی مهند سی به صورت فصلنامه منتشر می شود.  نشریه زمین شناسی مهندسی با دسترسی آزاد به صورت چاپی و الکترونیکی منشتر می شود. مقالات ارسال شده توسط سه داور متخصص منتخب به صورت بی نام داوری می شود و داوران و نویسندگان از نام یکدیگر آگاه نیستند. مقالات به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی و یک شماره انگلیسی با چکیده فارسی، منتشر می شود.
این نشریه تا سال ۱۳۹۲ به صورت دوفصلنامه منتشر می شد و به دلیل افزایش مقاله های پذیرفته شده و درخواست مدیر مسئول، با مجوز شماره  ۲/۲۴۳۲۹ مورخ ۹۲/۹/۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۹۳ به صورت فصلنامه چاپ می شود.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه زمین شناسی مهندسی:
http://jeg.khu.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب