نشریه زمین شناسی مهندسی- اصول اخلاقی نشریه
اصول اخلاقی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 
 
اصول مربوط به نویسندگان محترم

1- مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.
2- ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط.
3- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تاثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.
4- مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم).
5- نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
6- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
7- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد است.https://publicationethics.org/about/our-organisation
نشانی مطلب در وبگاه نشریه زمین شناسی مهندسی:
http://jeg.khu.ac.ir/find.php?item=1.114.23.fa
برگشت به اصل مطلب